बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
(अनुसूचीहरु)मुख्यमन्त्री उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव 2079-06-31

Continuous
मुख्यमन्त्री उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना 2079-06-31

2079-07-29
सूचना नं. 2079/080/01 को लागि आवश्यक अनुसूचीहरु 2079-05-27

Closed !!!
प्रस्ताव आह्वानको सूचना 2079/080/01 2079-05-27

Closed !!!
प्रतिफलमा आधारित नतिजा प्रकाशनको सूचना (सूचना 1६-078-079) 2079-03-19

Continuous
पशुपन्छी औषधी व्यवसायी तालिम सम्बन्धमा 2079-02-10

Continuous
सम्झौता गर्न आ‍उनु हुन सुचना 2079-01-21

Continuous
सुचना 2079-01-19

Continuous
सुचना 2079-01-12

Continuous
नतिजा प्रकाशनको सूचना (सूचना 1४-078-079) 2078-12-30

Continuous
प्रस्ताव आह्रानको सुचना 2078-12-30

Closed !!!
प्रस्ताव आह्रानको सूचना 2078-12-14

Closed !!!
नतिजा प्रकाशनको सूचना(सूचना नं 11-078-079) 2078-11-20

Continuous
नतिजा प्रकाशनको सूचना(मत्स्य ब्लक) 2078-11-16

Continuous
नतिजा प्रकाशनको सूचना (सूचना 10-078-079) 2078-11-18

Continuous
नतिजा प्रकाशनको सूचना(सूचना नं 9-078-079) 2078-11-18

Continuous
उपकरण /मालसामान/ सामाग्रीको कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2078-11-15

Closed !!!
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम आवेदन सुचना 2078-10-27

Closed !!!
प्रस्ताव आह्वानको सुचना 2078-09-13

Closed !!!
ब्लक कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सूचना 2078-08-22

Closed !!!