बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
नतिजा प्रकाशन प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम 2080-03-10

Continuous
कोटेसन पेश गर्ने सूचना 2079-10-20

Continuous
अनुसूची (प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम ) 2079-10-13

Continuous
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम आवेदन सुचना २०७९/080 2079-10-13

Closed !!!
नतिजा प्रकाशनको सूचना(गोबर प्रसोधन मेसिनमा सहयोग०६/ 2०७९/०८०) 2079-09-07

Continuous
नतिजा प्रकाशनको सूचना(साना पोखरी र जिउदो माछा पसल 05/०७९/८०) 2079-09-04

Continuous
नतिजा प्रकाशनको सूचना(मासु पसल सुधार कार्यक्रम २०७९-८०) 2079-08-29

Continuous
नतिजा प्रकाशनको सूचना(मागमा आधारित २०७९-८०) 2079-08-28

Continuous
(अनुसूचीहरु)मुख्यमन्त्री उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव 2079-06-31

Continuous
मुख्यमन्त्री उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना 2079-06-31

Closed !!!
सूचना नं. 2079/080/01 को लागि आवश्यक अनुसूचीहरु 2079-05-27

Closed !!!
प्रस्ताव आह्वानको सूचना 2079/080/01 2079-05-27

Closed !!!
प्रतिफलमा आधारित नतिजा प्रकाशनको सूचना (सूचना 1६-078-079) 2079-03-19

Continuous
पशुपन्छी औषधी व्यवसायी तालिम सम्बन्धमा 2079-02-10

Continuous
सम्झौता गर्न आ‍उनु हुन सुचना 2079-01-21

Continuous
सुचना 2079-01-19

Continuous
सुचना 2079-01-12

Continuous
नतिजा प्रकाशनको सूचना (सूचना 1४-078-079) 2078-12-30

Continuous
प्रस्ताव आह्रानको सुचना 2078-12-30

Closed !!!
प्रस्ताव आह्रानको सूचना 2078-12-14

Closed !!!