बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
पशुपन्छी औषधी व्यवसायी तालिम सम्बन्धमा 2079-02-10

Continuous
सम्झौता गर्न आ‍उनु हुन सुचना 2079-01-21

Continuous
सुचना 2079-01-19

Continuous
सुचना 2079-01-12

Continuous
नतिजा प्रकाशनको सूचना (सूचना 1४-078-079) 2078-12-30

Continuous
प्रस्ताव आह्रानको सुचना 2078-12-30

Closed !!!
प्रस्ताव आह्रानको सूचना 2078-12-14

Closed !!!
नतिजा प्रकाशनको सूचना(सूचना नं 11-078-079) 2078-11-20

Continuous
नतिजा प्रकाशनको सूचना(मत्स्य ब्लक) 2078-11-16

Continuous
नतिजा प्रकाशनको सूचना (सूचना 10-078-079) 2078-11-18

Continuous
नतिजा प्रकाशनको सूचना(सूचना नं 9-078-079) 2078-11-18

Continuous
उपकरण /मालसामान/ सामाग्रीको कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2078-11-15

Closed !!!
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम आवेदन सुचना 2078-10-27

Closed !!!
प्रस्ताव आह्वानको सुचना 2078-09-13

Closed !!!
ब्लक कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सूचना 2078-08-22

Closed !!!
प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2077-06-28

Closed !!!
ब्लोक कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हानका लागि सूचना (पहिलो पटक) 2077-06-30

Closed !!!
प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2077-07-20

Closed !!!
ब्लोक कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हानका लागि सूचना (दोस्रो पटक) 2077-08-25

Closed !!!