बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रमको सुचना 2081-02-09

2081-02-23
कोटेशन पेश सम्बन्धमा 2081-01-25

Continuous
नतिजा प्रकाशन 2080-12-22

Continuous
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना- दोस्रो पटक (०4/०८०/८१) 2080-11-02

Closed !!!
नतिजा प्रकाशनको सूचना(०३/०८०/081) 2080-10-28

Continuous
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वानको सूचना 2080-09-04

Closed !!!
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना (०१/०८०/८१) 2080-08-20

Closed !!!
२०८०-०८‍-२० गते प्रकासित कार्यक्रमहरुको क्रियाकलापहरू तथा मापदण्ड 2080-08-20

Continuous
२०८०-०८‍-२० गते प्रकासित कार्यक्रमहरुको अनुसूचीहरु 2080-08-20

Continuous
नतिजा प्रकाशन प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम 2080-03-10

Continuous
कोटेसन पेश गर्ने सूचना 2079-10-20

Continuous
अनुसूची (प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम ) 2079-10-13

Continuous
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम आवेदन सुचना २०७९/080 2079-10-13

Closed !!!
नतिजा प्रकाशनको सूचना(गोबर प्रसोधन मेसिनमा सहयोग०६/ 2०७९/०८०) 2079-09-07

Continuous
नतिजा प्रकाशनको सूचना(साना पोखरी र जिउदो माछा पसल 05/०७९/८०) 2079-09-04

Continuous
नतिजा प्रकाशनको सूचना(मासु पसल सुधार कार्यक्रम २०७९-८०) 2079-08-29

Continuous
नतिजा प्रकाशनको सूचना(मागमा आधारित २०७९-८०) 2079-08-28

Continuous
(अनुसूचीहरु)मुख्यमन्त्री उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव 2079-06-31

Continuous
मुख्यमन्त्री उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना 2079-06-31

Closed !!!
सूचना नं. 2079/080/01 को लागि आवश्यक अनुसूचीहरु 2079-05-27

Closed !!!