कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि -२080
कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि -२०७९
कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा लक्षित समुदाय क्षमता अभिवद्धि कार्यविधि 2078
उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८
बार्षिक पुस्तिका आ व २०७६/७७ || पशु पन्छी तथा मत्स्य बिकास निर्देशनालय
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५
भूमिहीन किसानका लागि करार खेतीमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
माछामारी जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रादेशिक नदी प्रणालीमा जलीय जीव संरक्षणमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७५
मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५
भावि किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
सहकारी खेती स्किम र सहकारी खेती साना सिंचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
मत्स्य विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन विधि, २०७६
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
स्मार्ट कृषि गाउँ सहयोगी कार्यक्रम सञ्‍चालन विधि, २०७६
कृषि क्षेत्रमा हरित स्वयंसेवक विकास तथा परिचालन कार्यविधि, २०७६
गुठीलाई संरचनागत सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन विधि, २०७६
स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
एग्रोमार्ट स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी - २०७७
गरिबी न्यूनीकरणका लागि सीप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
आरन व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, 2076
कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना र सञ्‍चालन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, 2076
कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, 207६
खाद्यान्न भण्डार घर निर्माण/सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
फलफूल बिरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६
बीउभण्डार गृह (बीउ वैंक) स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७६
स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमूना फार्म स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
कृषि उद्यमी अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन प्रकृया, २०७६
सहकारी मार्फत युवा उद्यमशीलता तथा महिला सहकारी मार्फत संचालित व्यवसायमा सहयोग कार्यक्रम संचालन विधि, २०७६
कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयमा अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
कृषि तथा पशु विषय अध्ययन गरेका युवाहरुलाई उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि, २०७६
उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
ओजेटी परिचालन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६
स्थानीय तहको साझेदारीमा सार्वजनिक जग्गामा फलफुल तथा पुष्पबाटिका निर्माण कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
कृषकसँग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६
कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम, २०७७
प्रदेश नं.५ सहकारी नियमावली, २०७६
शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन समेत मिलाइएको)
सेवा करारमा प्राविधिक (अधिकृत तथा सहायकस्तर) कर्मचारी छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन सहित)
विपद ब्यबस्थापन कार्यविधि
कृषि कर्मी रोजगार कार्यविधि
सहकारी विकास कोस संचालन कार्यविधि